Meny
bild  Kallelse till VSDK Mollusca årsmöte 2023-03-30!
v14 tor 2023-03-30 kl.18:30 - 20:30

Påminnelse om årsmötet, vi bjuder på smörgåstårta efter mötet. Vore väldigt kul och trevligt om vi blir några fler än de som är anmälda hittills. Anmälan=smörgåstårta, så vi vet hur mycket vi ska beställa.

Styrelsen i VSDK Mollusca kallar härmed samtliga medlemmar till föreningens årsmöte 2023.

Datum: torsdagen den 30 mars 2023
Tid: Kl. 18.30
Plats: Klubblokalen

Motioner skall enligt §13 i VSDK Mollusca stadgar ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2022.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2023.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Motioner.
12. Propositioner:
13. Val av styrelsens ledamöter för en tid av två år. Val av ordförande, sekreterare, företrädare för utbildningssektionen samt en ledamot sker på jämna årtal, val av kassör, företrädare för ungdomssektionen samt en ledamot sker på udda årtal.
14. Val av sektionsledare för en tid av två år. Ledare för utbildningssektionen och halva antalet övriga sektionsledare väljs på jämna årtal och ledare för ungdomssektionen och halva antalet övriga sektionsledare väljs på udda årtal.
15. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
16. Tillsättande av valberedning för kommande årsmöte, samt sammankallande för denna.
17. Övriga frågor.

Alla dokument kommer läggas ner i klubblokalen 1 vecka innan årsmötet sker.

Fika och mingel efteråt!

Styrelsen genom Eivind